Navigácia

 • Zhodnotenie činnosti CVČ za školský rok 2014/2015

  Milí priatelia, dovoľte mi, aby som Vám v stručnosti zrekapitulovala činnosť práce Centrá voľného času v Staškove počas školského roka 20114/2015.

  Práca a činnosť v Centre voľného času začína síce od 01. septembra, ale celkové činnosti prebiehajú od 01. októbra . Tak tomu bolo i v tomto školskom roku 2014/2015. Stručne sa chcem dotknúť niektorých činností v jednotlivých mesiacoch.

  Mesiaci október bolo prevedené školenie vedúcich krúžkov a pracovníkov CVČ o BOZP s PhDr. Mariánom Kubicom. Zároveň v tomto dni boli vedúci krúžkov oboznámení z rôznou dokumentáciou na školský rok, vyplňovaním triednych kníh a mesačných plánov.  Zhodnotila sa činnosť CVČ za rok 2013/2014.

  Nuž, a tak začalo účinkovanie jednotlivých krúžkov pri CVČ, ktorých sme mali zadokumentovaných 26 s tým, že krúžok Hráme sa na hercov som viedla ja a bez nároku na honorár, pretože my to vyplývalo z mojej funkcie.  V tomto mesiaci október sme previedli vo výstavných priestoroch OÚ výstavu výtvarných prac členov krúžkov, žiakov jednotlivých škôl, a aranžérskych prác z jesenných plodov prírody.

  Koncom mesiaca prebehla krásna akcia Šarkaniáda – tanec motýlích šarkanov. Najkrajšie šarkany boli vyhodnotené a odmenené.  Po svätodušných začiatočných novembrových dňoch naše tvorivé krúžky pri CVČ nezaháľali a v rámci „tvorivých dielní“ usilovne pripravovali adventné vence. Pod vedením vedúcich krúžkov K. Matlákovej, M. Laufikovej, Mgr. M. Perďochovej, Mgr. J. Kuboškovej,  M. Kicošovej, I. Hejčíkovej, M. Urbanikovej, Mgr. J Poláčikovej sa podarilo urobiť krásnu výstavnú akciu – Výroba adventných vencov. V tomto mesiaci niektoré krúžky navštívili rodný dom Jozefa Kronera, kde im bola premietnutá rozprávka Maťko a Kubko.  Nuž a začali sa prípravy a organizácia mikulášskej akcie Stretneme sa pri Jedličke. Mikuláš už po druhýkrát navštívil našu dedinu v modernom otvorenom kabriolete. Mikulášske stretnutie detí a rodičov vo večerných hodinách bolo nádherné. Sladkostí bolo dosť, vďaka  ochotným a vďačným sponzorom ( p.  Jaroš, p. Saxson, p. Grečmal, p. Červeník, p.  Jaroslav Machovčiak, p. Smrečková, p.  Nekoranec). Po veselom programe Mikuláš rozosvietil stromček za veľkého detského jasotu.

  Medové Vianoce – tak bola pomenovaná tvorivá aktivita pri príprave vianočných medovníkov. Je potrebné pochváliť členov krúžku Pečiem, pečieš, pečieme, že napiekli so svojou vedúcou               Mgr. M. Perďochovou vianočné perníčky, ktoré šikovné ruky detí z krúžku nádherne vyzdobili. Boli nádherné práce detí pod vedením vedúcich: M. Laufikovej, I. Hejčíkovej, K. Matlákovej, K. Ivanovej. Organizačne vypomáhali i pracovníci CVČ. Niektoré deti vyzdobili i stromček vo výstavných priestoroch OÚ ktorý zabezpečil vedúci hasičského krúžku p. Ján Janošec.  V nedeľu 14. decembra 2014 CVČ opätovne v spolupráci s OÚ zorganizovalo v poobedňajších hodinách vianočnú besiedku pod názvom „ aby každý deň boli Vianoce ... „ .  V kinosále si mohli prítomní občania detí, hostia a mládež mohli pozrieť hodnotný a kultúrny program, v ktorom vystupovali : A. Vancel – študent Žilinského hudobného konzervatória, krúžok Staškovienka, deti z krúžku Hráme sa na hercov, z krúžku  Zvyky a tradície nášho regiónu,  deti z MŠ, členky hudobnej skupiny UNICO, ako i folklóristi zo súboru Staškovanka. Program ako i organizácia týchto podujatí sa vydarila úspešne.

   V tomto mesiaci  konkrétne 20. decembra 2014 žiaci z krúžku Tradície a zvyky nášho regiónu pod vedením    Mgr. E. Červencovej sa predstavili v budove ZŠ s hudobným pásmom Večer vďaky, spomienok a zvykov.  27. decembra 2014 v telocvični ZŠ mládežníci a členovia florbalového krúžku mohli príjemne prežiť športový deň v telocvični ZŠ, kde súťažili florbalisti o Putovný pohár riaditeľky CVČ.

  Pred posledným dňom kalendárneho roku sme 29. decembra 2014  pozvali deti i rodičov do kinosály OÚ, kde si mohli pozrieť rozprávku Rudolf na Ostrove hračiek. Návštevnosť bola síce menšia ,ale o to srdečnejšia, pretože deti nám porozprávali o obdržaných vianočných darčekoch, a zároveň si vypočuli, aké akcie ich čakajú v novom kalendárnom roku.

  V Novom roku 2015, konkrétne v mesiaci január bola úspešne prevedená zábavná akcia Snehuliak – náš kamarát. Bola to súťaž v stavaní snehuliakov pred budovou OÚ. Akcia sa vydarila, lenže príroda nás prekvapila tým, že prišiel dážď  a snehuliaci zmizli. 22. januára 2015 bolo športové popoludnie pre milovníkov sánkovania na starých vreciach, sánkach. V športovom eláne sme pokračovali            26. januára , kde bolo prevedené športové popoludnie pre milovníkov loptových hier  ( florbal, minifutbal, vybíjaná).

  V mesiaci február sme pokračovali v sánkovačke pri Parku Jána Pavla II. a v nasledujúcich dňoch sme sa pripravovali na výstavu krúžkov tvorivých rúk k sviatku sv. Valentína, ktorá sa uskutočnila od

   10.02. 2015 do  14. 02. 2015. Striedali sa tu viaceré krúžky pri činnosti.

  Stalo sa už tradíciou, že pred sviatkom sv. Valentína, niektoré krúžky CVČ vyvíjajú aktivity k tvorbe a modelovaniu rôznych upomienkových darčekov viažúce sa k tomuto menu.  Už po druhýkrát CVČ v spolupráci so ZŠ,  FS Staškovanka uskutočnilo pestrý, fašiangový pochod masiek dedinou pri príležitosti blížiaceho sa fašiangového obdobia dňa 14. februára 2015. Počas jarných prázdnin našich detí jednou z aktivít bol i futbalový miniturnaj mladších žiakov a nielen mladších, zapojili sa i starší kamaráti. Miniturnaj sa uskutočnil v telocvični ZŠ 18.02. 2015. Stretli sa tu 2 tímy  staškovských futbalistov. Bojovnosť našich staškovských chlapcov a jednej “Kvetinky Alžbetky“ o víťazný pohár bol úžasný. Bojovali kamarátsky, bez osočovania, ale s úžasným zápalom o víťazstvo.

  V začiatočných dňoch mesiaca marca CVČ usporiadalo florbalový turnaj starších žiakov a mládeže o Putovný pohár riaditeľky CVČ.  Organizátorsky pomáhali  K. Brisudová, V. Gajdošík a pracovníci CVČ.   Turnaj sa uskutočnil 15.03.2015. Akcia bola nádherná a uskutočnila sa v telocvični ZŠ. Začala sa príprava prác a výtvarnej tvorby na výstavu Kroner mojimi očami, ktorá začala 20.03.2015 a trvala do 30.03.2015. Výstava sa uskutočnila v priestoroch OÚ pri príležitosti Kronerovych nedožitých 91. narodenín a zúčastnili sa jej i žiaci zo ZŠ Staškov, MŠ Staškov, ZŠ Podvysoka, ZŠ s MŠ  Olešná, ZŠ Vysoká, a Cirkevnej ZŠ Jána Palárika v Rakovej. Žiaci spomínaných škôl si zároveň vyplňovali vedomostný kvíz o Jozefovi Kronerovi a obdržali nielen ocenenia za kvíz a výstavné exponáty, ale získali i propagačný materiál v rôznych podobách o hercov, o rodnom dome Jozefa Kronera, o sochách , nachádzajúcich sa v blízkosti rodného domu. V spomínanom týždni výstavy sa v kinosále OÚ premietal film s Jozefom Kronerom Pacho, hybský zbojník.  V tomto mesiaci sa uskutočnila krásna športová akcia volejbalový turnaj o Putovný pohár riaditeľky CVČ pod vedením vedúcej volejbalového krúžku K. Belkovej. 

  Po výstavných spomienkových dňoch nastali pre CVČ dni príprav k blížiacej sa jari a veľkonočných tradícií. Jednotlivé tvorivé krúžky v zasadačke OÚ, pripravovali rôzne veľkonočné dekorácie. Spolupracovala ZŠ Staškov, MŠ Staškov, tvorivé krúžky CVČ. Dňa 10.04.2015 CVČ vyhodnotilo literárno – výtvarnú súťaž Kroner mojimi očami. Na vyhodnotení sa zúčastnilo i riaditelia škôl : ZŠ Podvysoká, ZŚ Staškov, ZŠ s MŠ Olešná. 

  Vítanie jari

  to bola akcia sprievodu dedinou v maskách kvetov s lampášikmi, lampiónmi pod názvom Svetielková slávnosť spojená s detskou diskotékou. Zábavná a očami priťahujúca akcia sa uskutočnila 17.04.2015 o 16.00 hod. so zábavnou činnosťou v starej škole – elokovanom pracovisku CVČ.  Akciu zorganizovali pracovníčky CVČ. V tomto mesiaci pokračovali ešte akcie:  športové popoludnie pre všetkých milovníkov loptových hier ( 23.04.2015) a premietanie rozprávky v kinosále – Láska na vlásku. Termín 30.04.2015.

  Máj si nikto z nás nevie predstaviť bez oslavy najvzácnejšieho daru, ktorý zdobí našu domácnosť . Je to mama. A mamu, ako najvzácnejší dar, sme si pripomenuli výstavou detských prác  spojenou s kultúrnym programom krúžku Staškovienka  dňa 10.05.2015. Krúžok Pečiem, pečieš, pečieme napiekol nádherné medovníkové srdiečka, ktoré pracovníčky CVČ rozdávali prítomným mamám po ukončení programu. 17.05.2015 členovia športových krúžkov mali turistiku ku krížu na Michalke spojenú s opekačkou. Z vedomostných akcií sme v tomto mesiaci previedli v spolupráci s vedúcou knižnice pri OU Mgr. J. Balažovou akciu pod názvom Rozprávkové čítanie.

  Mesiaci jún Pri príležitosti MDD CVČ previedlo v priestoroch telocvične ZŠ a na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ krásnu športovo-zábavnú akciu ktz. Balónovú party. Organizátorsky pomáhali títo vedúci:  Ing. M. Slovák, Mgr. J. Poláčiková, M. Laufiková K. Matláková, Mgr. J. Badurová, R. Gulčíková, I. Hejčíková.,  K. Brisudová. Deti boli obdarené rôznymi sladkosťami a pohostení m, na ktoré nám prispeli vzácni sponzori – O. Lišková – cukrárenská výroba Staškov, L. Perďoch – vedúci Technických prevádzok, pán  M. Grečmal. Party sa naozaj vydarila a deti po výdatnom občerstvení a po športovom zápolení sa neradi lúčili so svojimi vedúcimi . Dňa 12.06.2015 si niektoré krúžky  dali stretnutie pri rodnom dome Jozefa Kronera, spojené s opekačkou jednotlivých mäsových pochutín. Hoci účasť nebola v hojnom počte, ale tí, ktorí prišli, neobanovali.  Organizátorsky sa úloh zhostili : Mgr. janka Badurová, Miroslava Laufiková, Michaela Urbaníková, Katarína Belková, Renáta Gelčíková.

  Činnosť krúžkov  pri CVČ bola oficiálne ukončená 16.06.2015. Po tomto termíne jednotliví vedúci odovzdávali písomné dokumentácie a záznamy o jednotlivých krúžkoch na CVČ.  V závere tohto príspevku sa chcem srdečne a úprimne poďakovať všetkým tým, ktorí boli nápomocní pri rôznych aktivitách CVČ. Ďakujem za dobrú spoluprácu v šk. roku 2014/2015 obecnému úradu, poslancom OÚ, R - CVČ, základnej škole, materskej škole, Staškovanke, farskému úradu, vedúcemu Technického podniku v Staškove úprimne ďakujem všetkým sponzorom, ktorí mi v šk. roku 2014/2015 pomohli, ďakujem vedúcim krúžkov . Želám všetkým počas prázdnin  veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, vytrvalosti, pevných nervov a dobrých nápadov pri ďalšej práci v novom školskom roku 2015/2016.

   

   

   

  Mgr. Jozefína Poláčiková

         riaditeľka CVČ 

 • Vysoká úspešnosť nášho hasičského krúžku za mesiac máj

  Vysoká úspešnosť nášho hasičského krúžku za mesiac máj

  Vysoká úspešnosť nášho hasičského krúžku za mesiac máj - Obrázok 1

 • 17. 6. 2015

  V piatok dňa 12. 06. 2015 sa uskutočnila v poobedňajších hodinách plánovaná akcia CVČ v obci:

   Stretnutie pri rodnom dome Jozefa Kronera spojené s opekačkou.

  Stretnutie bolo veselé,  a najmä za pekného slnečného  počasia.  si detičky opiekli dobroty . Organizátorsky sa svojej úlohy zhostili vedúci  krúžkov: Mgr. Jozefína Polačíková, Miroslava Laufiková a Katka Belková. Spolu s organizátorkami boli aj kolegyne Janka Badurová, Renátka Gulčíková a Miška Urbaníková. Opekačku nám spestrila prehliadka RDJK s výkladom, ktorý si pripravila sprievodkyňa Renátka Gulčíková.

  Ďakujeme  tým, ktorí sa zúčastnili a tešíme sa na ďalšie akcie!

  Stretnutie pri rodnom dome Jozefa Kronera spojené s opekačkou - Obrázok 1

   

 • ♥ P O Z V Á N K A ♥

  ♥ P O Z V Á N K A ♥

  CVČ Staškov Vás srdečne pozýva na stretnutie spojené s opekačkou pri rodnom dome Jozefa Kronera.

  KEDY? 12.06.2015 - piatok

  KDE? pri rodnom dome Jozera Kronera

  ČAS? o 15:00 hod.

   

  Všetci ste srdečne vítaní. 

  Tešíme sa na Vašu hojnú účasť. 

  ♥ P O Z V Á N K A ♥ - Obrázok 1

 • Balónová párty
  1. 6. 2015

  Deti - naša radostná budúcnosť

   
  Aký by bol život bez deti?
  Pustý a smutný. Je výbornou tradíciou že i naše malé slniečka i tie ich staršie kamarátky a kamaráti majú v roku svoj sviatok, kedy im my, tí starší, venujeme náležitú pozornosť. A takto bolo aj v centre voľného času Staškov. V poobedňajších hodinách sme pokračovali zábavnou činnosťou. Centrum voľného času malo pripravené tieto aktivity : športové súťaže, športové hry, tanečné balónové kreácie rôzneho typu, rôzne súťaže s balónmi. 
  Toto boli aktivity v telocvični ZŠ Staškov. V úvode sa nám predstavili členovia hasičského krúžku pod vedením pána Jána Janošca, ktorí predviedli rôzne hasičské ukážky a tie boli veru na vysokej úrovni a mali sme čo obdivovať. Na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ si zmerali svoje futbalové technické zručnosti starší chlapci. Jednoducho napísané, veselo bolo nielen v samotnej telocvični ZŠ ale i celom okolí ZŠ.  Medzi jendnotlivými aktivitami boli všetci prítomný často odmeňovaní sladkosťami rôzneho typu, ktorých bolo veru neúrekom. Patrí sa teda úprimne a srdečne poďakovať našim sponzorom. Úprimné poďakovanie patrí pani Oľge Liškovej - vedúcej cukrárenskej výroby v Staškove, ktorá napiekla lahodné koláčiky. Ďalšie poďakovanie tlmočíme pánovi Milanovi Grečmalovi - za dostatok sladkostí rôzneho typu. V neposlednom rade úprimné poďakovanie patrí vedúcemu OTP pánovi Ladislávovi Perďochovi za sponzorskú pomoc. Ďalšia úprimné poďakovanie patrí prítomným vedúcim krúžkom : K. Matlákovú, I. Hejčíkovú, Ing. M. Slovák, R. Hejčíkovú, M. Kicočovú, K. Brisudovú.
  Balónová párti s pridruženými rôznymi súťažami, spevmi, tancami by sa nebola uskutočnila keby nevyvynul úsilie organizátorský výbor, ktorému patrí taktiež úprimné poďakovanie
  Želáme im v ich súkromnej i podnikateľskej práci veľa úspechov, zdravia a spokojnosti v kruhu ich blízkych. Detičkám želáme do budúcna iba slnenčné a zdravé a usmievané dni naplnené spokojnosťou, elánom a radosťou zo života v kruhu svojich rodičov. 
 • POZVÁNKA

  POZVÁNKA

   

  CVČ Staškov Vás srdečne pozýva na

  B A L O N O V Ú  P A R T Y,

  ktorá sa uskutoční

   

   

   

  kedy - 01.06.2015

  kde - ZŠ Staškov

  čas - 14:00 hod.

  P R O G R A M

  • úvodné slová riaditeľky CVČ
  • športové súťaže, hry a tanečná balónová párty v telocvični
  • účasť prisľúbili členovia DHZ a predvedú svoje znalosti na ihrisku pri ZŠ

   

  TEŠÍME SA NA VÁS :) POZVÁNKA - Obrázok 1

   

 • POZVÁNKA

  POZVÁNKA
  18. 5. 2015

  CVČ Vás srdečne pozýva na Rozprávkové čítanie, ktoré sa uskutoční 27.05.2015 - streda o 14:00 hod. v priestoroch starej školy - terajšia knižnica. Stretnutie bude pred starou školou. 

  Treba priniesť - prezuvky alebo návleky. Rozprávkové čítanie bude formou štafety. 

  Tešíme sa na Vás ♥

   POZVÁNKA - Obrázok 1

 • Turistika ku krížu na Michalke spojená s opekačkou
  18. 5. 2015

  V nedeľu dňa 17. 05. 2015 sa uskutočnila v poobedňajších hodinách plánovaná akcia CVČ v obci: Turistika ku krížu na Michalke spojená s opekačkou.

  Hoci pri privítaní bolo menej detí a mládeže, pri cieli už čakali viacerí kamaráti. Stretnutie bolo veselé,  spestrené nielen s telovýchovnými hrami,  ale i s opečenými pochúťkami. Organizátorsky sa svojej úlohy zhostili vedúci  krúžkov: Katka Belková a Vladimír Belko.  

  Spiatočnú turistickú trasu si účastníci zvolili Chodník  Jozefa Kronera s konečnou zastávkou pri rodnom dome Jozefa Kronera, kde si vypočuli príjemný výklad a sprievodné slovo sprievodkyne  Renátky Gulčíkovej.

  Ďakujeme  tým, ktorí sa zúčastnili a tešíme sa na ďalšie akcie!

  Turistika ku krížu na Michalke spojená s opekačkou - Obrázok 1

 • POZVÁNKA

  POZVÁNKA
  13. 5. 2015

  CVČ Staškov Vás srdečne  pozýva na turistiku  ku krížu na Michalke spojenú s opekačkou.

  Kedy: 17.05.2015 – nedeľa

  Zraz: pred OÚ

  Čas : 14:00 hod.

  Stretnutie bude spestrené s opekačkou, takže nezabudnite si niečo dobré pod zub .

  Za nepriaznivého počasia bude turistika preložená na iný termín!

  Tešíme sa na Vás !

   

 • Mama - najvzácnejší dar
  11. 5. 2015

  Dňa 10.05.2015 v popoluňajších hodinách sa uskutočnila akcia pod názvom - Deň matiek v spoluprácií s OÚ Staškov, CVČ Staškov, ZŠ Staškov i MŠ Staškov. Program začal úvodnými slovami starostu obce pána Ing. Ladislava Šimčiska. MŠ Staškov nás zaujala svojím náučno - zábavným programom. Ďalšie vystupenia boli venované naším mamičkám, ktoré si počas vystúpení ich ratolesti aj zaspievali. Záverečnou bodkou bola Staškovanka, ktorá nás opäť prekvapila svojím programom. Zúčastnení odchádzali s vysmiatými tváričkami, s pernikovými srdiečkami i kvetinkou. Pri občerstvení, ktoré poskytoval OÚ Staškov hrala príjemná ľudová hudba. 

  Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným, ktorí venovali svoj čas, pri príprave svojho programu. :) 

                          Mama - najvzácnejší dar - Obrázok 1Mama - najvzácnejší dar - Obrázok 2Mama - najvzácnejší dar - Obrázok 3

   

 • Športové popoludnie
  6. 5. 2015

  Športové popoludnie dňa 30.04.2015 organizované CVČ v Staškove sa nieslo v duchu futbalového miniturnaja. Zmerať sily si prišlo takmer 30 deti z 1. – 4. ročníka ZŠ Staškov. Pozoruhodné výkony ukázali mladší žiaci FK SLÁVIA – Nikolasko Hejčík a Dominik Štrkáň.  Za nimi nezaostávali ani ostatní  chlapci. Preukázali sa bojovnosťou, svižnosťou a zápalom pre hru. Všetky deti boli za vynaložené úsilie odmenené sladkou pozornosťou. Pre nás, vedúcich krúžkov Ivony Hejčíkovej, Renátky Gulčikovej, Mirky Laufikovej a Janky Badurovej bola odmenou bohatá účasť detí v tomto svete plnom počítačových hier.

  Športové popoludnie - Obrázok 1

 • Mama - najvzácnejší dar

  Mama - najvzácnejší dar

  Ľúbim kvety, ľúbim vtáčky,
  každú hračku maličkú,
  lež najväčšmi zo všetkého
  ľúbim svoju mamičku.

  Drahé mamičky!

  Pri príležitosti Dňa matiek dňa 10.05.2015 - nedeľa, Vás srdečne pozývame na kultúrny program a následnú výstavu detských prác, ktoré si pre Vás pripravili detičky z MŠ Staškov a zo ZŠ Staškov i krúžky z CVČ v spolupráci s OÚ.

  - Šikovné ruky,

  - Šikovníček,

  - Modelársky

  - Pečiem, pečieš, pečieme

  Tešíme sa na všetky mamičky, babičky!

  ♥♥♥

   

 • OZNAM

  OZNAM
  27. 4. 2015

  CVČ Staškov pozýva všetkých milovníkov loptových hier!

  KEDY? 30.04.2015 - štvrtok o 14:00 hod.

  KDE ? Telocvičňa ZŠ Staškov.

  Na všetkých sa srdečne tešíme :) :) :)

   

  S pozdravom CVČ 

  OZNAM - Obrázok 1

 • Vítanie jari

  17. 4. 2015

  Dňa 17.04.2015 – piatok v popoludňajších hodinách  sa uskutočnila akcia pod názvom Vítanie jari. Za nepriaznivého počasia sa akcia uskutočnila len v starej škole – bývalej jedálni. Akcia začala detskou diskotékou, ktorá sa prelínala s detskými hrami. Detičky sme zabavili s balónovým tancom, predvádzaním rôznych zábavných tanečných kreácií. Na začiatku akcie sme deti prekvapili maľbou na tvár i ruky.  Detičky prišli v maskách kvetov i rôznych zvieratiek. Atmosféra bola výborná. Zabavili sa nielen detičky, ale aj ich mamičky s pracovníčkami CVČ Staškov. Podujatie spestrilo aj malé občerstvenie, ktoré pripravilo CVČ Staškov.

  Už teraz sa tešíme na ďalší ročník

  S pozdravom CVČ

  Vítanie jari - Obrázok 1

 • Vyhodnotenie literárno - výtvarnej súťaže Kroner mojimi očami II. ročník
  12. 4. 2015

  Dňa 10.04.2015 v dopoludňajších hodinách  CVC uskutočnilo vyhodnotenie žiackych literárno- výtvarných prác za účasti zástupcov jednotlivých ZŠ : ZŠ Staškov – Mgr.  Kubošková, ZŠ – Podvysoká – Mgr. D. Dedičová, ZŠ s MŠ Olešná – Mgr. D. Sloviaková.  
  Krátky a stručný komentár k celej súťaži povedala riaditeľka Mgr. J. Polačíková. Pochválne sa vyjadrila ku všetkým prácam a úprimne poďakovala prítomným riaditeľkám škôl za ochotu pri spolupráci s CVČ Staškov.
  Na akcií sa zúčastnila i hodnotiaca porota v zložení : Jozefína Polačíková, Janka Badurová, Mirka Laufiková, Renátka Gulčíková.


  Vyhodnotenie súťaže 


  1. miesto – ZŠ s MŠ Olešná
  2. miesto – ZŠ Podvysoká
  3. miesto – ZŠ Staškov


  Ocenenie kolektívnej práce


  1. miesto – 3. A trieda ZŠ Staškov    Cena riaditeľky CVČ 


  bratia Hejčíkovci
  Patrik Bago

  Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto súťaže. Ďakujeme i tím, ktorí pomohli pri organizácií - Jozefína Polačíková, Janka Badurová, Mirka Laufiková, Renátka Gulčíková.

  S pozdravom CVČ Vyhodnotenie literárno - výtvarnej súťaže Kroner mojimi očami II. ročník - Obrázok 1

   

   

 • :) ZATMENIE SLNKA :)

  20. 3. 2015

  Dňa 20. marca 2015 o 10:50 hod. pracovníčky CVČ S detičkami pozorovali cez ochranné sklá zázračný úkaz prírody zatmenie Slnka. 

  Zážitok bol úchvatný a deti sa tešili, že mohli niečo tak vidieť,nakoľko sa tento úkaz nevyskytuje často.

     :) ZATMENIE SLNKA :) - Obrázok 1     

 • Základný fotoalbum
  31. 3. 2015

  Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie.

 • Príprava a inštalácia literárno – výtvarných prác žiakov, členov krúžkov pri CVČ Staškov na výstavu Kroner mojimi očami

  27. 3. 2015

  Príprava a inštalácia literárno – výtvarných prác žiakov, členov krúžkov pri CVČ Staškov na výstavu Kroner mojimi očami - Obrázok 1     :

strana:

Novinky

Kontakt

 • Centrum voľného času, Staškov 588
  Ul. J. Kronera 588, 023 53 Staškov

Fotogaléria